Connect with us: f

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk Special mind


Artikel 1. Definities

* Opdrachtnemer: Praktijk Special mind is gevestigd aan de Nijewei 8 te Boornbergum. De praktijk is onderleiding van Renske Bot.

* Cliënt / patiënt: De persoon welke een behandeling ondergaat bij Renske Bot

* Opdrachtgever: De wederpartij van Praktijk Special mind, veelal de wettelijk gezaghebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Ook de wederpartij van Special mind, welke Special mind de opdracht gegeven heeft tot het tegen betaling geven van massages / workshops / lezingen / demonstraties / presentaties in de praktijk of op locatie.

* Diensten: Alle door de Praktijk Special mind geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

* Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.

* Een opdracht: Een overeenkomst tussen Praktijk Special mind enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, waarbij tegen betaling door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend door Praktijk Special mind.

* Een contactpersoon: een personeelslid welke is aangesteld door de opdrachtgever of de opdrachtgever zelf die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de contacten tussen opdrachtgever en Praktijk Special mind.

* De deelnemer: de persoon welke deelneemt aan een workshop, training, lezing of presentatie in opdracht van de opdrachtgever of de opdrachtgever zelf.


Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Op alle offertes, (order) bevestigingen en overeenkomsten tussen Praktijk Special mind enerzijds en de opdrachtgever/ cliënt / patiënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend de Algemene Voorwaarden van Praktijk Special mind van toepassing.

2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de patiënt/cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de patiënt/cliënt.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Praktijk Special mind zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.


Artikel 3. Kennismaken / informatie-uitwisseling

1. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.

2. Tijdens een eerste afspraak zal Praktijk Special mind de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven, middels een trajectvoorstel

of losse behandelingen/verrichtingen. De Algemene Voorwaarden zijn tevens in te zien en te downloaden op www.specialmind.nl

3. Opdrachtgever zal Praktijk Special mind voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal

Opdrachtgever aan praktijk Special mind mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.


Artikel 4. Overeenkomst en ontbinding

1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.

2. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.

3. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.

4. Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van

wijzigingen in de begeleiding.

5. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Praktijk Special mind hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Praktijk Special mind niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden.

6. Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Praktijk Special mind volledig vrijwaren indien Praktijk Special mind ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.


Artikel 5. Annulering

1. Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het Kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is. Wanneer de Opdrachtgever niet bij de behandeling aanwezig is, dient het Kind na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.

2. Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het Kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.

3. Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Praktijk Special mind.

4. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het Kind door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Praktijk Special mind zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

5. Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, dan is praktijk Special mind gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

6. Praktijk Special mind is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.


Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

1. Praktijk Special mind is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.

4. Praktijk Special mind zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Artikel 7. Tarieven

1. Aanbiedingen van Praktijk Special mind zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.

2. De geldende tarieven staan vermeld op www.speicalmind.nl. Bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het 1/2 uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4. Praktijk Special mind is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefwijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.


Artikel 8. Facturering en betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient bij een opdracht/contract de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Praktijk Special mind te betalen.

2. Behandelingen welke zijn uitgevoerd in de praktijk dienen, mits anders overeengekomen, direct na de behandeling contant (en liefst gepast)te worden voldaan. Bij niet nagekomen of te laat geannuleerde afspraken verstuurd Praktijk Special mind naar betrokken cliënt/patiënt een factuur van betreffende afspraak. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

3. Bij een traject betaald de cliënt/patiënt het gehele bedrag bij de eerste behandeling contant of er wordt een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum aan Praktijk Special mind te betalen.

4. Bij gebreke van tijdige betaling is Praktijk Special mind gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.

5. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt de Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Praktijk Special mind gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door Praktijk Special mind gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.

7. Indien de zaak is overgedragen aan het door Praktijk Special mind gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt Praktijk Special mind zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door Opdrachtgever alleen nog gepleegd worden met het incassobureau / de gerechtsdeurwaarder. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasseringen van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Praktijk Special mind zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Praktijk Special mind heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.

2. Praktijk Special mind geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt/patiënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Praktijk Special mind. Praktijk Special mind is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

3. Praktijk Special mind is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

4. Praktijk Special mind is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

5. Praktijk Special mind is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt/patiënt door Praktijk Special mind mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

6. De aansprakelijkheid van Praktijk Special mind voor schade voortvloeiend uit de door haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.

7. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Praktijk Special mind beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt/patiënt.

8. De cliënt/patiënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij praktijk Special mind aansprakelijk wil stellen.

9. Praktijk Special mind is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen, medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. Praktijk Special mind zal, zover het in haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

10. De aansprakelijkheid van Praktijk Special mind is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald.

11. Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemde Praktijk Special mind is sprake van een inspanningsverplichting.

12. Praktijk Special mind heeft een verzekering afgesloten voor een beroepsaansprakelijkheid.

13. Praktijk Special mind is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Praktijk Special mind toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit Overeenkomst indien Praktijk Special mind ter zake in verzuim is.

14. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.

15. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden.


Artikel 10. Klachten en geschillen

1. Praktijk Special mind heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

2. Cliënten/patiënten van Praktijk Special mind kunnen een beroep doen op de klachtenregeling en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. Indien de klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie.

3. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Praktijk Special mind.


Artikel 11. Eigendom

1. Apparatuur/materieel/producten/inboedel en inventaris welke eigendom zijn van Praktijk Special mind worden zonder overeenkomst tussen beide partijen niet uitgeleend/verhuurd. Bij vermissing, verduistering of ontvreemding van eigendommen van Praktijk Special mind doet Praktijk Special mind direct aangifte bij de politie.


Artikel 12. Slotbepaling

1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van Praktijk Special mind; www.specialmind.nl.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door Praktijk Special mind worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, workshops en overige activiteiten.

4. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelde ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Boornbergum, april 2019